Werkwijze kinderdagverblijf

Wat de SKBNM bijzonder maakt, is dat we werken volgens onze eigen pedagogische werkmethode: Spelen, Ontdekken, Leren. Onze pedagogisch medewerkers worden getraind in deze methode. Dagelijks zetten zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in die het natuurlijke ontwikkelpad van kinderen stimuleren.

Onze eigen pedagogische methode combineren we met de inzichten van pedagoge Emmi Pikler. Conform haar gedachtegoed geven we kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen met stimulerend spelmateriaal. Ook de methode Uk & Puk, gericht op de belangrijkste ontwikkelingsgebieden, passen we toe op het kinderdagverblijf.

Vaste groepen, vaste dagindeling

Ritme, rust en regelmaat geven kinderen houvast. Kinderen zitten bij ons dan ook in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. Baby’s volgen hun eigen ritme. Vanaf ca 8 maanden volgen zij de vertrouwde dagindeling die bestaat uit een terugkerend ritme van speel-, eet- en rustmomenten.

Gezonde voeding

Gezond eten vinden wij belangrijk. Samen met ouders zorgen we voor een goede overgang van borst- of flesvoeding naar de eerste fruit- en groentehapjes. Vanaf het moment dat kinderen vaste voeding krijgen, eten ze op het kinderdagverblijf een biologische, warme lunchmaaltijd. Deze maaltijden worden bereid door Madaga. Tussendoor eten we veel groente en fruit en drinken we water of afgekoelde thee. Zo laten we de kinderen van kleins af aan kennismaken met verschillende smaken.

Kwaliteit en veiligheid

We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben alvorens ze bij de SKBNM komen werken. We hanteren een open-deuren-beleid en passen het 4-ogen-principe toe.
Lees hier meer over kwaliteit en veiligheid op het kinderdagverblijf.

Meebeleven via het ouderportaal

Alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties gebruiken het ouderportaal. Op het ouderportaal zien ouders foto’s van hun kind(eren) op de opvang en lezen ze wat hun kind heeft meegemaakt in het digitale schriftje. Dankzij het ouderportaal krijgen ouders een beter beeld van de belevenissen van hun kind tijdens de kinderopvang. Via het ouderportaal kunnen ouders ook gemakkelijk communiceren met de groep, hun kind afmelden en ruildagen aanvragen.

Samen opvoeden

Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. Bij het brengen en halen maken de pm-ers tijd voor een goede overdracht. Enkele maanden na de start op het kinderdagverblijf maken we een afspraak om te praten over hoe het gaat. En jaarlijks bespreken we samen met ouders hoe hun kind zich ontwikkelt.

Ouders die een opvoedvraag hebben, kunnen altijd terecht bij onze speciaal opgeleide opvoedcoaches.

Bij zorgen of problemen

Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, maken wij een digitale notitie in ons interne registratiesysteem (Qbase) en bespreken wij dit met de ouders. De SKBNM heeft een interne zorgcoördinator, waar zowel pm-ers als ouders terecht kunnen voor advies. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties waar de SKBNM mee samenwerkt.
Bij vermoedens van kindermishandeling door ouders, personeel of derden, kunnen pedagogisch medewerkers zich wenden tot de aandachtsfunctionarissen van de SKBNM. Deze functionarissen handelen volgens een vast protocol kindermishandeling en altijd in overleg met de ouders.