Werkwijze Tiens

De pedagogisch medewerkers van Tiens zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen in deze leeftijdscategorie. Zij houden rekening met de behoefte van tieners aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, maar ook met hun behoefte aan emotionele begeleiding.

Kinderparticipatie

Wij nemen de mening en de wensen van de tieners heel serieus. Zij worden actief betrokken bij keuzen over de te ondernemen activiteiten of de inrichting van de groepsruimte. Wij betrekken de tieners bij het maken van de groepsregels en moedigen hen aan elkaar te corrigeren wanneer iemand zich niet aan de groepsregels houdt.

Begeleid fietsen vanuit Naarden

Tieners die van scholen uit Naarden komen, kunnen in groepsverband en met begeleiding van een pm-er fietsen. De tieners  verzamelen na school op een afgesproken punt. Van daar uit fietst de groep naar Tiens en aan het einde van de middag weer terug.

Vaste groepen, open deuren

Bij de start van de middag melden de tieners zich in hun eigen groep. Daar drinken en eten ze wat. Daarna starten de activiteiten en kunnen ze aansluiten waar ze willen. Er blijft altijd een pm-er op de huiskamer.

Gezonde voeding

Gezond eten vinden wij belangrijk. Bij Tiens eten we veel groente en fruit en drinken we water, thee en af en toe een smoothie van vers fruit. Bij brood kiezen we zo veel mogelijk voor gezond beleg. Al mag een boterham met chocopasta af en toe ook. Op woensdagmiddagen en op vakantiedagen eten we samen aan tafel.

Kwaliteit en veiligheid

We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben alvorens ze bij de SKBNM komen werken. We hanteren een open-deuren-beleid en voldoen aan het 4-ogen-principe.

Ouderportaal voor goede communicatie

Bij Tiens gebruiken we het ouderportaal. Het ouderportaal is een handig communicatiemiddel tussen ouders en de groep. Via het ouderportaal kunnen ouders gemakkelijk een bericht doorgeven aan de groep, hun kind afmelden of een extra dag of ruildag aanvragen. De medewerkers plaatsen ook af en toe een foto en een bericht van de tieners op het ouderportaal.

Samen opvoeden

Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. Jaarlijks bespreken we samen met ouders hoe het kind zich ontwikkelt. Tussentijdse gesprekken zijn uiteraard altijd mogelijk.

Ouders die een opvoedvraag hebben, kunnen terecht bij onze speciaal opgeleide opvoedcoaches.

Bij zorgen of problemen

Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, bespreken wij dit met de ouders. De SKBNM heeft een interne zorgcoördinator, waar zowel pm-ers als ouders terecht kunnen voor advies. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties waar de SKBNM mee samenwerkt.
Bij vermoedens van kindermishandeling door ouders, personeel of derden, kunnen pedagogisch medewerkers zich wenden tot de twee aandachtsfunctionarissen van de SKBNM. Deze functionarissen handelen volgens een vast protocol kindermishandeling en altijd in overleg met de ouders.