Werkwijze peuterspeelzaal

Wat de SKBNM bijzonder maakt, is dat we werken volgens een door onze eigen pedagogen ontwikkelde methode: Spelen, Ontdekken, Leren.

Spelenderwijs leren

Al onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in deze methode. Dagelijks zetten zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in die aansluiten bij de leeftijd en de interesse van de kinderen op de groep. Tijdens de activiteiten leren de peuters spelenderwijs vaardigheden; samen spelen, concentreren, hulp geven en krijgen.

Uitdagend spelmateriaal

Naast de activiteiten is er alle ruimte voor vrij spel. De peuters doen dan wat zij leuk vinden: alleen spelen of met anderen, in de bouwhoek of in het keukentje. Verkleden of een rollenspel spelen. Het spelmateriaal op de peuterspeelzaal is gevarieerd en biedt volop uitdaging. Ook buiten valt er van alles te beleven: elke peuterspeelzaal heeft buitenspeelruimte en buitenspeelgoed.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op een aantal peuterspeelzalen bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. De pedagogisch medewerkers op deze peuterspeelzalen zijn getraind in het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters. Met het programma Uk & Puk bereiden zij peuters goed voor op de basisschool.

Gezonde voeding

Gezond eten vinden wij belangrijk. Alle peuters nemen als tien-uurtje fruit of groente mee. We drinken daarbij water of afgekoelde thee. Wanneer peuters trakteren voor hun verjaardag of voor hun afscheid, zijn de traktaties gezond.

Kwaliteit en veiligheid

We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid en hanteren daarvoor duidelijke procedures. Een onderdeel van kwaliteit en veiligheid is dat al onze medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben alvorens ze bij de SKBNM komen werken. Wij voldoen aan het 4-ogen-principe. Lees hier meer over de kwaliteit en veiligheid op onze peuterspeelzalen.

Samen opvoeden

Ons uitgangspunt is dat ouders en pedagogisch medewerkers de opvoedverantwoordelijkheid delen. Goed contact is daarbij essentieel. Bij het brengen en halen maken de pm-ers tijd voor een goede overdracht.

Ouders die een opvoedvraag hebben, kunnen altijd terecht bij onze speciaal opgeleide opvoedcoaches.

Bij zorgen of problemen

Wanneer wij ons zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, maken wij een digitale notitie in ons interne registratiesysteem (Qbase) en bespreken wij dit met de ouders. De SKBNM heeft een interne zorgcoördinator, waar zowel pm-ers als ouders terecht kunnen voor advies. Zij kan zo nodig doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties waar de SKBNM mee samenwerkt.
Bij vermoedens van kindermishandeling door ouders, personeel of derden, kunnen pedagogisch medewerkers zich wenden tot de twee aandachtsfunctionarissen van de SKBNM. Deze functionarissen handelen volgens een vast protocol kindermishandeling en altijd in overleg met de ouders.