Kwaliteit en veiligheid Peuterspeelzalen

De SKBNM stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van de opvang. Wij kiezen er voor om daarin verder te gaan dan veel andere kinderopvang-organisaties.

Basis van emotionele veiligheid

De basis van emotionele veiligheid ligt in het warme contact tussen onze pedagogisch medewerkers en de kinderen. De vaste groepsruimte en de vaste dagindeling dragen daaraan bij.

Fysieke veiligheid

We zijn gebrand op het creëren van een veilige speelomgeving. Alle speeltoestellen zijn gecertificeerd en worden elk jaar door een extern bedrijf gecontroleerd.Mocht er toch wat misgaan, dan zijn onze pedagogisch medewerkers allen getrainde EHBO-ers. Jaarlijks voeren wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Elke locatie maakt dan een actieplan met verbeterpunten, dat wordt uitgevoerd.

4-ogen-principe

Het 4-ogen-principe is bedoeld om kinderen in de kinderopvang zoveel mogelijk in het zicht of het gehoorveld van meer dan één volwassene te laten zijn. Een beroepskracht mag alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene kan meekijken of -luisteren. Onze opvanglocaties zijn zoveel mogelijk transparant ingericht. Bovenop ons organisatiebreed 4-ogen-beleid heeft elke locatie zijn eigen maatregelen. Deze zijn terug te vinden in het pedagogisch werkplan van de locatie.

Verklaring omtrent gedrag

Al onze medewerkers hebben een ‘Verklaring omtrent gedrag’. Deze VOG wordt alleen afgegeven wanneer iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. Na afgifte vindt er continue screening plaats.

Kwaliteitseisen en inspectie

Kinderopvang moet voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen om de fysieke en emotionele veiligheid van kinderen te garanderen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De GGD controleert of alle kinderopvanglocaties aan deze eisen voldoen. Elk jaar voert de GGD onaangekondigde inspecties uit en controleert onder meer de veiligheid, het pedagogisch beleid en de accommodatie. De inspectierapporten zijn te lezen op de locatiepagina’s op deze website en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Lid van KINDwijzer

De SKBNM is lid van KINDwijzer; een landelijk netwerk van maatschappelijke kinderopvangorganisaties. De leden van KINDwijzer streven naar het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang. De leden werken samen door het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen.